Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin
i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów

Podczas spotkania w dniu 3 czerwca 2015 Prezydent Krzysztof Żuk wręczył nominacje osobom wybranym do Rady Seniorów Miasta Lublin na lata 2015-2019.

W skład Rady Seniorów weszli:

 1. Pani Alina Gucma – Przewodnicząca Rady Seniorów; zgłoszona przez Zarząd Okręgowy w Lublinie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

 2. Pani Edyta Długosz-Mazur – Zastępca Przewodniczącego Rady; zgłoszona przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

 3. Pan Leszek Gęca – zgłoszony przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie;

 4. Pani Anna Gińko-Furmanik – zgłoszona przez Fundację Rozwoju Człowieka LOGIKON w Lublinie;

 5. Pani Regina Jakubowicz – zgłoszona przez Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina;

 6. Pan Janusz Kobylański – zgłoszony przez Naczelną Organizację Techniczną - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Lublinie;

 7. Pani Krystyna Mroczek – zgłoszona przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku;

 8. Pani Kazimiera Soszyńska – zgłoszona przez Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu;

 9. Pani Ewa Szeliga – zgłoszona przez Fundację Wzajemnego Wsparcia KLUCZ;

 10. Pani Małgorzata Zmysłowska – zgłoszona przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ARTOS w Lublinie

oraz czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin:

 1. Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury;

 2. Andrzej Łaba – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie;

 3. Adam Mołdoch – Kierownik Filii Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;

 4. Sławomir Skowronek – Sekretarz Rady; Z-ca Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada Seniorów

Źródło informacji i zdjęcie: strona Samorządu Miasta Lublin


Od połowy kwietnia 2012 członkowie Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin pełnią dyżury w każdy piątek w godz. 13.30 15.30 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok.115, I piętro.

– szczegółowy harmonogram dyżurów

 


W dniu 18 listopada 2011 rozpoczęła swoja działalność Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin, powołana zarządzeniem nr 1060/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 listopada 2011. Na członków Rady powołani zostali:

 • p. Magdalena Szerszeń - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 • p. Alina Gucma - przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Lublinie;
 • p. Kazimiera Soszyńska - przedstawicielka Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu;
 • p. Małgorzata Stanowska - przedstawicielka Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Lublinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku ;
 • p. Edyta Długosz-Mazur - przedstawicielka Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

Przewodniczącą Rady została Pani Małgorzata Stanowska.

Przedmiotem działania Społecznej Rady Seniorów będzie:

 • opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, przedłożonych Radzie przez Prezydenta Miasta;
 • zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawnych, przedkładanych Radzie przez Prezydenta;
 • przedstawianie Prezydentowi propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych na rzecz seniorów, w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Kilka dni wcześniej, w dniu 2 listopada 2011 (zarządzeniem nr 1055/2011) Prezydent Krzysztof Żuk powołał dziennikarkę Radia Lublin, Panią Ewę Dados, na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów.

Do zadań Pełnomocnika d/s Seniorów należeć będzie w szczególności:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia seniorów poprzez integrację i aktywizację społeczną ;
 • monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów;
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie edukacji, kultury i rekreacji;
 • współpraca ze Społeczną Radą Seniorów Miasta Lublin;
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta Lublin miesięcznych sprawozdań, wniosków i opinii z prowadzonej działalności

 

Wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Seniorów - p. Alina Gucma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta d/s Seniorów - p. Ewa Dados
oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin - p. Monika Lipińska

Zdjęcie z: http://moje.radio.lublin.pl/spoleczna-rada-ds-seniorow-rozpoczela-swoje-dzialanie.html;

tamże: wypowiedzi Członkiń Rady i Pani Pełnomocnik.